Něco málo o společnosti JCA s.r.o.

Něco málo o JCA Stavební, s.r.o.

Nabízíme široké spektrum služeb v oblasti pozemního stavitelství.

Stavební a montážní realizace novostaveb, odstraňování a nová výstavba občanské vybavenosti, stavby pro průmysl, administrativní budovy, stavby pro životní prostředí a ostatní. Současně nabízíme údržbu a správu objektů.

Při realizaci projektů jsou na prvním místě požadavek zákazníka, odbornost, kvalita, kompetence a spolehlivost. Celý proces se pečlivě plánuje, od nabídky konkrétního zákazníka, který určí požadavky projektu, které my při proveditelnosti zrealizujeme, tak abychom dospěli k vzájemné časové a cenové shodě.

Náš cíl je neustálé zlepšování procesů a našich schopností s trvalou dynamičností firmy. Rozvoj personálu, aktivit, firemní kultury a dobré jméno společnosti.

Zemní práce

 • HTU
 • KTU
 • Demolice betonových konstrukcí
 • Demolice ocelových konstrukcí
 • Demolice budov
 • Speciální demolice
 • Odvoz zeminy
 • Těžení zeminy
 • Zajištění materiálů pro hrubé a jemné zemní práce
 • Provádění vrtů a hloubení
 • ZTI a ZTK včetně rozvodů a vody a kanalizací, ostatní sítě(datové, elektro)
 • Přípojky
 • Dlažby a povrchy vozovek

Stavební práce

 • Vyzdívky
 • Omítky
 • Fasádní systémy
 • Sendvičové panely
 • Ocelové haly
 • Prefabrikované haly
 • Střešní systémy
 • Hydroizolace
 • Betonové konstrukce
 • Armování
 • Bednění
 • Tesařské práce
 • ZTI
 • ZTK
 • VZT
 • Obklady a dlažby
 • Vytápění
 • Elektroinstalace
 • Interiéry (koberce, linoleum, vestavný nábytek, vybavení obchodů, kanceláří, designové záležitosti)
 • Podlahové nátěry a stěrky
 • Sanace vlhkosti
 • Výplně otvorů
 • Zámečnické konstrukce
 • Zábradlí (dřevo, sklo, nerez)

Pozemní stavby​

Pozemní stavby

 • Zemní a výkopové práce, doprava materiálu (NA 17 tun).
 • Výstavba a rekonstrukce domů, bytů, objektů občanské vybavenosti.
 • Dodávky a montáže vnějšího zateplovacího systému fasád.
 • Zednické práce, různé druhy omítek.
 • Sádrokartonářské práce.
 • Dodávky a montáže elektroinstalačních rozvodů a zařízení.

Dopravní stavby

Dopravní stavby

 • Betonování základových pasů, desek, pilotů, monolitů.
 • Realizace a opravy chodníků, cyklostezek, místních a účelových komunikací.

Průmyslové stavby

Průmyslové stavby

 • Realizujeme novou výstavbu, rekonstrukce a přestavby průmyslových objektů a staveb. Provádíme výstavbu výrobních hal, provozních objektů,
  skladovacích prostor. Máme zkušenosti i s přestavbou stávajících objektů na výrobní prostory či rekonstrukcí mostu.
 • V rámci oprav a rekonstrukcí provádíme kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v průmyslových objektech, výměnu vstupních vrat, základy pod stroje,
  rekonstrukce podlah, stropní konstrukce a podhledy, oplocení průmyslových areálů.

Akce Constellium - železobetonářské práce

Inženýrské stavby

Inženýrské stavby

 • Realizace inženýrských sítí.

Další činnost​

Další činnost

 • Poradenství a konzultace – stavební dozor, , autorský dozor, koordinátor BOZP na stavbách, OZO pro prevenci rizik na stavbách, inženýrská činnost.
 • Zpracování odborných studií a posudků.
 • Příprava a vypracování technických návrhů.

Zajištění čínnosti koordinátora BOZP na staveništi

Zajištění čínnosti koordinátora BOZP na staveništi

Od 1. ledna 2007 vešel v účinnost nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Cílem nového zákona je především nastavit podmínky na pracovištích tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).

Podle údajů Českého statistického úřadu došlo v roce 2005 k 82 042 pracovním úrazům. Z toho 137 jich bylo smrtelných. Jeden smrtelný pracovní úraz stojí společnost přibližně 8 mil. Kč. Celkové náklady na pracovní úrazy se pohybují ročně okolo 25 mld. Kč.

Jednou z cest, jak minimalizovat počet pracovních úrazů, je zavedení institutu koordinátora BOZP na staveništích. Praxe v zahraničí jednoznačně dokazuje, že existence koordinátora vede ke snižování úrazovosti v oblasti stavebnictví a záchraně ohrožených lidských životů. V těch zemích EU, kde funkce koordinátora existuje, se počet smrtelných pracovních úrazů snížil o více než 25 %.

Koordinátorem BOZP je kvalifikovaná osoba, kterou určil zadavatel stavby (stavebník – investor). Jeho úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby. Povinnost určit koordinátora má zadavatel v případě, že na staveništi budou současně pracovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.

Nabídka na zajištění činností koordinátora při přípravě a realizaci projektu:
Institut koordinátora je stanoven zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podrobnosti jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb. – v platném znění, přičemž koordinátor musí být jmenován již v rámci přípravy stavby (§ 152 zákona 183/2006 Sb., Stavebního zákona v pl. znění).

Rozsah činnosti koordinátora na stavbě, zejména:
a) po dohodě s investorem (zadavatelem stavby) zajistí ohlášení stavby ve smyslu NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 4 – a zpracování Plánu BOZP,

b)
pro investora (zadavatele stavby) zajistí vypracování sazebníku pokut za nedodržování BOZP, PO a OŽP na stavbě,

c)
provádění pravidelných kontrol zaměřených na BOZP, PO a OŽP na stavbě, které mohou být v rámci běžných kontrolních dnů stavby,

d)
namátkové kontroly (dechové zkoušky) na přítomnost alkoholu u osob vyskytujících se v prostoru staveniště,

e)
kontrola požární ochrany na stavbě (dodržování platné legislativy, která vyplývá ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; dále pak plnění povinností dle vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.),

f)
kontrola plnění povinností v oblasti ochrany životního prostředí na stavbě (chemické látky,
odpady, ochrana vod a ovzduší apod.).

Technický dozor investora – TDI

Technický dozor investora - TDI

Činnost TDI/TDS

 • Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, vč. spolupráce při zajištění podmínek pro realizaci stavby.
 • Kontrola založení a řádného vedení stavebního deníku dohodnutého typu zhotovitelem.

Organizace

 • Kontrolních dnů stavby. V případě potřeby organizovat další jednání v zájmu investora se všemi účastníky výstavby.
 • Průběžná kontrola plnění zhotovitele – kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou Projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkající se stavby a s podmínkami dle Smlouvy o dílo.
 • Spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem, a to zejména, pokud jde o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a změn stavby.
 • Spolupráce při realizaci přímých dodávek investora, kontrola zajištění koordinace vlastních dodávek investora a dalších subdodávek s činností generálního dodavatele.
 • Kontrola dodržování podmínek stavebního / vodohospodářského / povolení při Stavbě, případně opatření státního stavebního dohledu zhotovitelem.
 • Kontrola těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
 • Kontrola a přejímání dokončených stavebních výkonů.
 • Koordinace dodatečných požadavků investora s projektantem a zhotovitelem.
 • Kontrola postupu prací z hlediska uzavřené smlouvy o dílo a časového plánu stavby (harmonogramu), včasné upozornění investora na eventuální ohrožení dílčích i konečných termínů stavby.
 • Informování investora o průběhu stavby, návrh opatření v případě, že zhotovitel díla řádně neplní své smluvní povinnosti.
 • Kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti SoD, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby.
 • Přejímání, posuzování a předkládání požadavků zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo technického řešení díla investorovi.
 • Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby.
 • Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Organizace přejímacího řízení.
 • Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle.
 • Stanovení postupů v souladu s uzavřenou SoD nebo s obecně platnými právními předpisy, směřujícími k převzetí díla a k odstranění vad a nedodělků.
 • Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech.

Kariéra

Kariéra

Společnost JCA Stavební s.r.o. hledá řidiče a strojníka.

Kontakty

Kontakty

JCA s.r.o.
Čsl. armády 2113/58 
434 01 Most

IČO: 08122300​

Martin Šára
jednatel společnosti

+420 605 266 288
msara@jca-most.cz

David Hampejs
jednatel společnosti
+420 733 710 696
hampejs@jca-most.cz

Sekretariát a dispečink
společnosti

+420 733 571 938
jca@jca-most.cz

Pracovní doba
pondělí – pátek
7:00 – 15:30

Reference