Technický dozor investora – TDI

Technický dozor investora - TDI

Činnost TDI/TDS

 • Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, vč. spolupráce při zajištění podmínek pro realizaci stavby.
 • Kontrola založení a řádného vedení stavebního deníku dohodnutého typu zhotovitelem.

Organizace

 • Kontrolních dnů stavby. V případě potřeby organizovat další jednání v zájmu investora se všemi účastníky výstavby.
 • Průběžná kontrola plnění zhotovitele – kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou Projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkající se stavby a s podmínkami dle Smlouvy o dílo.
 • Spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem, a to zejména, pokud jde o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a změn stavby.
 • Spolupráce při realizaci přímých dodávek investora, kontrola zajištění koordinace vlastních dodávek investora a dalších subdodávek s činností generálního dodavatele.
 • Kontrola dodržování podmínek stavebního / vodohospodářského / povolení při Stavbě, případně opatření státního stavebního dohledu zhotovitelem.
 • Kontrola těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
 • Kontrola a přejímání dokončených stavebních výkonů.
 • Koordinace dodatečných požadavků investora s projektantem a zhotovitelem.
 • Kontrola postupu prací z hlediska uzavřené smlouvy o dílo a časového plánu stavby (harmonogramu), včasné upozornění investora na eventuální ohrožení dílčích i konečných termínů stavby.
 • Informování investora o průběhu stavby, návrh opatření v případě, že zhotovitel díla řádně neplní své smluvní povinnosti.
 • Kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti SoD, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby.
 • Přejímání, posuzování a předkládání požadavků zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo technického řešení díla investorovi.
 • Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby.
 • Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Organizace přejímacího řízení.
 • Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle.
 • Stanovení postupů v souladu s uzavřenou SoD nebo s obecně platnými právními předpisy, směřujícími k převzetí díla a k odstranění vad a nedodělků.
 • Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech.