Zajištění čínnosti koordinátora BOZP na staveništi

Zajištění čínnosti koordinátora BOZP na staveništi

Od 1. ledna 2007 vešel v účinnost nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Cílem nového zákona je především nastavit podmínky na pracovištích tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).

Podle údajů Českého statistického úřadu došlo v roce 2005 k 82 042 pracovním úrazům. Z toho 137 jich bylo smrtelných. Jeden smrtelný pracovní úraz stojí společnost přibližně 8 mil. Kč. Celkové náklady na pracovní úrazy se pohybují ročně okolo 25 mld. Kč.

Jednou z cest, jak minimalizovat počet pracovních úrazů, je zavedení institutu koordinátora BOZP na staveništích. Praxe v zahraničí jednoznačně dokazuje, že existence koordinátora vede ke snižování úrazovosti v oblasti stavebnictví a záchraně ohrožených lidských životů. V těch zemích EU, kde funkce koordinátora existuje, se počet smrtelných pracovních úrazů snížil o více než 25 %.

Koordinátorem BOZP je kvalifikovaná osoba, kterou určil zadavatel stavby (stavebník – investor). Jeho úkolem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při přípravě a realizaci stavby. Povinnost určit koordinátora má zadavatel v případě, že na staveništi budou současně pracovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.

Nabídka na zajištění činností koordinátora při přípravě a realizaci projektu:
Institut koordinátora je stanoven zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podrobnosti jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb. – v platném znění, přičemž koordinátor musí být jmenován již v rámci přípravy stavby (§ 152 zákona 183/2006 Sb., Stavebního zákona v pl. znění).

Rozsah činnosti koordinátora na stavbě, zejména:
a) po dohodě s investorem (zadavatelem stavby) zajistí ohlášení stavby ve smyslu NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 4 – a zpracování Plánu BOZP,

b)
pro investora (zadavatele stavby) zajistí vypracování sazebníku pokut za nedodržování BOZP, PO a OŽP na stavbě,

c)
provádění pravidelných kontrol zaměřených na BOZP, PO a OŽP na stavbě, které mohou být v rámci běžných kontrolních dnů stavby,

d)
namátkové kontroly (dechové zkoušky) na přítomnost alkoholu u osob vyskytujících se v prostoru staveniště,

e)
kontrola požární ochrany na stavbě (dodržování platné legislativy, která vyplývá ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; dále pak plnění povinností dle vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.),

f)
kontrola plnění povinností v oblasti ochrany životního prostředí na stavbě (chemické látky,
odpady, ochrana vod a ovzduší apod.).